Reklamačný poriadok

Úvodné ustanovenia:

V súlade s ustanovením § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“), § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“), vydáva spoločnosť iStyle s. r. o. so sídlom Lamač 6780, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03, IČO: 36 732 753, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 67636/B tento Reklamačný poriadok (ďalej len „reklamačný poriadok“):


PRVÁ ČASŤ

PLATNOSŤ A ROZSAH REKLAMAČNÉHO PORIADKU

Článok 1

Tento reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru a jeho príslušenstva (ďalej aj ako „tovar“), na ktoré bola poskytnutá záruka a ktoré si zakúpili spotrebitelia (ďalej len „kupujúci“) v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka o predaji tovaru v obchode od obchodnej spoločnosti iStyle s. r. o. a určuje miesta, na ktorých môže kupujúci uplatniť svoje právo na reklamáciu a požiadať o odstránenie vady, ktorá sa na tovare vyskytla po jeho prevzatí v záručnej dobe alebo ktorú tovar mal pri jeho prevzatí kupujúcim a s týmto právom zo zodpovednosti za vady súvisiace práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Článok 2

Podľa tohto reklamačného poriadku postupuje kupujúci a spoločnosť iStyle s. r. o. pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady tovaru, ktorý kupujúci nadobudli kúpou z vlastníctva spoločnosti iStyle s. r . o. ako predávajúceho, pri vybavovaní reklamácií a pri odstraňovaní vady, ktorá sa na tovare vyskytla po jeho prevzatí v záručnej dobe a vady, ktorú mal pri prevzatí kupujúcim (Ak z príslušného ustanovenia reklamačného poriadku nevyplýva niečo iné, pod pojmom „vada“ alebo „vada, ktorá sa vyskytla po prevzatí v záručnej dobe“ sa rozumie aj vada, ktorá existovala v čase prevzatia tovaru kupujúcim). V prípade, že sa príslušné ustanovenie (aj v zmysle predchádzajúcej vety) reklamačného poriadku týka vád existujúcich pri prevzatí tovaru, pod pojmom „záručná doba“ sa v ďalšom texte, pokiaľ z príslušného ustanovenia nevyplýva niečo iné, rozumie lehota 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.

Článok 3

Vymedzenie niektorých pojmov Pod pojmami, ktoré sa používajú v tomto reklamačnom poriadku, sa na účely jeho uplatňovania rozumejú:
a) predávajúcim – spoločnosť iStyle s. r. o.
b) predajným miestom iStyle - maloobchodné predajne spoločnosti iStyle s. r. o. ktoré prevádzkuje iStyle s. r. o. pod vlastným obchodným menom a ktoré sú jej organizačnou súčasťou,
c) pod kupujúcim - každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si ako spotrebiteľ v zmysle § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zakúpila tovar od spoločnosti iStyle s. r. o. na jej predajnom mieste pre svoju osobnú alebo vlastnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a neuskutočňuje jeho ďalší predaj v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
d) pod kúpou (predajom) tovaru – tiež výmena vadného tovaru, ktoré kupujúci nadobudol z vlastníctva obchodnej spoločnosti iStyle s. r. o. v zmysle predchádzajúcich ustanovení, v rámci ním uplatnenej reklamácie za bezvadný v rámci zodpovednosti za jeho vady v záručnej dobe,
e) záručnou opravou – oprava, ktorá sa má vykonať alebo sa vykonala v rámci záručnej doby, ktorú poskytli na tovary v záručnom liste k nim obchodná spoločnosť iStyle s. r. o., alebo jeho výrobca, ak predávajúci na záručnom liste, resp. inom doklade, ktorým možno túto skutočnosť v zmysle príslušných ustanovení reklamačného poriadku hodnoverne preukázať, výslovne potvrdil výrobcom uvádzanú dĺžku záručnej doby. Pod pojmom „záručná oprava“ sa rozumie tiež oprava, ktorá sa má vykonať na základe reklamácie vady existujúcej v čase prevzatia tovaru kupujúcim,
f) miestom na uplatnenie reklamácie kupujúcim – predajné miesto obchodnej spoločnosti iStyle s. r. o., na ktorom je kupujúci oprávnený uplatniť svoje právo na reklamáciu vady vyskytnutej sa na tovare v rámci jeho záručnej doby podľa tohto reklamačného poriadku, g) reklamáciou – uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru,
h) vybavením reklamácie – ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie,
i) odborným posúdením – vyjadrenie znalca v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej aj ako „určená osoba“),
j) výmenou tovaru – výmena tovaru za bezvadný tovar rovnakej značky a typu;

DRUHÁ ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

Článok 4

1. Obchodná spoločnosť iStyle s. r. o. (ďalej len „predávajúci“) zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar, ktorý si zakúpil z jej vlastníctva na niektorom z predajných miest v zmysle článku 3 písm. b):
a) má požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti, výrobcom udané jeho prevádzkovo-technické parametre a že jeho používanie na určené účely bolo schválené v súlade s príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky,
b) zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov tiež zdravotným, hygienickým a iným podmienkam v nich ustanoveným,
c) je bez vád,
d) sa mu predal za cenu, ktorú mal v okamihu ponuky a jeho predaja a že táto cena sa mu aj správne účtovala.
2. Zodpovednosť predávajúceho podľa bodu 1 sa v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na tovar, ktorý si kupujúci zakúpili na predajnom mieste za znížené ceny v rámci ponukovej (predajnej) akcie, na ktoré sa im poskytla zľava z ich spotrebiteľskej ceny a v rámci ktorej je ich predaj kupujúcemu viazaný na splnenie osobitných a s ním dohodnutých podmienok.
3. Pri predaji je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe tovaru.

Článok 5

Právo kupujúceho na reklamáciu 1. Kupujúci má právo na reklamáciu vady zistenej na ním zakúpenom tovare. Toto právo kupujúceho sa však nevzťahuje na vadu tovaru, za ktorú predávajúci nezodpovedá.
2. Ak kupujúci neuplatní u predávajúceho svoje právo na reklamáciu vady u neho zakúpeného tovaru v záručnej dobe, toto jeho právo zanikne. Na reklamáciu vady zakúpeného tovaru, ktorú kupujúci uplatní u predávajúceho po uplynutí jeho záručnej doby, sa neprihliadne.
3. Predajné miesto predávajúceho, na ktorom kupujúci uplatnil právo zo zodpovednosti predávajúceho za ním reklamovanú vadu tovaru, je povinné mu vydať doklad potvrdzujúci uplatnenie tejto jeho reklamácie.
4. Doklad podľa bodu 5 tohto článku je povinné príslušné predajné miesto vydať kupujúcemu už pri uplatnení jeho reklamácie, a to aj vtedy, ak sa reklamácii nemôže vyhovieť na mieste a ihneď alebo v celom rozsahu, ako aj vtedy, ak sa vôbec nevyhovie reklamácii kupujúceho. Podrobnejšie sú náležitosti tohto dokladu upravené v článku 15 reklamačného poriadku.
5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Článok 6

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady predaného tovaru z jeho vlastníctva, ktoré:
a) existovali pri ich prevzatí kupujúcim,
b) sa vyskytli po ich prevzatí kupujúcim v priebehu záručnej doby, ktorú na ne poskytol kupujúcemu priamo ich výrobca vo svojom záručnom liste k nim, ak bol tento záručný list alebo záručná doba v ňom uvedená výslovne potvrdená predávajúcim alebo predávajúci v záručnom liste, prípadne v tomto reklamačnom poriadku.
2. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za vady predaného tovaru, ktoré nemožno pokladať za vady, na ktoré sa vzťahuje poskytnutá záruka podľa bodu 1 z dôvodov ustanovených v článku 7,
a) vznikli po uplynutí záručnej doby alebo, ktoré kupujúci uplatnil až po jej uplynutí,
b) v prípade, ak kupujúci nepreukáže záručným listom alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že reklamovaný tovar bolo kúpený z vlastníctva predávajúceho a že dosiaľ neuplynula záručná doba naň poskytnutá,
c) kupujúci uplatní po uplynutí záručnej doby vyplývajúcej z článku 8 bodu 1 reklamačného poriadku, ak nepreukáže predložením záručného listu alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že na reklamovaný tovar bola predávajúcim poskytnutá dlhšia záručná doba ako záručná doba podľa článku 8 bodu 1 reklamačného poriadku. 3

Článok 7

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré po ich prevzatí:
a) spôsobil kupujúci alebo iná (tretia) osoba jeho mechanickým alebo iným poškodením alebo vznikli i nezávisle na ich konaní poškodením v situáciách vis maior,
b) vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním na iné účely, než na aké sú určené svojím charakterom, alebo ich používaním v spojitosti s inými zariadeniami, ktoré výrobca alebo predávajúci nepovoľuje alebo neodporúča,
c) vznikli ako dôsledok:
ca) svojvoľných úprav a opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou v zmysle ustanovení reklamačného poriadku alebo v iných ako predávajúcim v záručnom liste určených alebo v kupujúcemu iným preukázateľným spôsobom oznámených autorizovaných servisných strediskách,
cb) iných zrejmých neodborných zásahov do nich alebo akýmkoľvek iným zaobchádzaním s nimi, ktoré bolo v rozpore s návodom k nim, záručnými podmienkami a v nich uvedenými pokynmi a výslovnými upozorneniami pre kupujúceho alebo ak vady boli spôsobené kupujúcim ich skladovaním, používaním alebo uložením vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí, alebo ich odkladaním, alebo uschovávaním na miesta s takýmto prostredím,
d) v ostatných prípadoch uvedených v záručnom liste alebo návode ich výrobcu alebo predávajúceho.

Článok 8

Lehoty na uplatnenie reklamácie 1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Ak v záručnom liste, prípadne v inom rovnocennom doklade výslovne predávajúci neposkytol kupujúcemu dlhšiu záručnú dobu, je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov na tovar.
2. Ak je záručná doba poskytnutá na tovar výrobcom dlhšia ako záručná doba uvedená v čl. 8 bode 1 reklamačného poriadku alebo záručná doba poskytnutá predávajúcim v doklade (záručnom liste) uvedenom v čl. 8 bode 1 reklamačného poriadku, táto dlhšia záručná doba poskytnutá výrobcom nezakladá žiadne práva kupujúceho voči predávajúcemu na dlhšiu záručnú dobu, ako táto vyplýva z ustanovenia čl. 8 bodu 1 reklamačného poriadku alebo z poskytnutia záručnej doby predávajúcim na doklade uvedenom v čl. 8 bode 1 reklamačného poriadku, pokiaľ predávajúci túto dlhšiu záručnú dobu kupujúcemu výslovne nepotvrdí v záručnom liste k tovaru prípadne v inom rovnocennom doklade, a to ani v tom prípade, ak v texte vyhlásenia výrobcu o záruke je o záručnej dobe uvedené, že táto sa vzťahuje aj na ďalšie osoby, ktoré tovary postupne nadobudnú.
3. Záručný list obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
4. Ustanovenia bodov 1 a 2 tohto článku sa primerane vzťahujú aj na ostatné podmienky záruky poskytnutej výrobcom alebo servisným miestom (strediskom).
5. Pri výmene reklamovaného tovaru začne plynúť od jeho prevzatia nová záručná doba. Ak dôjde k výmene súčiastky, neplynie nová záručná doba na celé zariadenie, ale len na súčiastku. Výmena len niektorej časti reklamovaného tovaru sa považuje za opravu / servis tovaru. 6. Ustanovenie bodu 5 tohto článku sa obdobne uplatní aj na príslušenstvo tovaru.
7. Do záručnej doby sa nepočíta doba medzi dňom, kedy kupujúci uplatnil svoje právo zo zodpovednosti za vady a dňom, od ktorého si bol kupujúci povinný po skončení jeho opravy opravený tovar prevziať.

TRETIA ČASŤ

POSTUP PRI UPLATŇOVANÍ PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

KONANIE O REKLAMÁCII KUPUJÚCEHO

Článok 9

Miesto na uplatnenie reklamácie
1. Kupujúci je oprávnený uplatniť svoje právo na reklamáciu vady tovaru predovšetkým na tom jeho predajnom mieste, na ktorom ho zakúpil. Pokiaľ kupujúci svoje právo nemôže uplatniť na predajnom mieste podľa predchádzajúceho bodu, je oprávnený svoju reklamáciu vady tovaru uplatniť u predávajúceho, na ktoromkoľvek jeho predajnom mieste. Ustanovenie § 625 Občianskeho zákonníka tým nie je dotknuté.

Článok 10

Osoby oprávnené na predajnom mieste na prijímanie reklamácií
1. Reklamáciu kupujúceho v zmysle predchádzajúcich článkov tohto reklamačného poriadku a pri splnení v nich ustanovených podmienok, prijíma a vybavuje na predajných miestach jeho vedúci, jeho zástupca alebo zamestnanec určený na prijímanie a vybavovanie reklamácií kupujúcich (ďalej len „osoba oprávnená na vybavovanie reklamácie“).
2. Kupujúci má zákonné právo požadovať, aby na predajnom mieste bola prítomná po celú jeho prevádzkovú dobu osoba oprávnená na vybavovanie reklamácie a aby táto osoba tiež ním uplatňovanú reklamáciu na jeho požiadanie od neho kedykoľvek v tejto dobe aj prijala.

Článok 11

Lehoty na vybavenie reklamácie
1. Kupujúci má právo, ak si vybavenie jeho reklamácie nevyžaduje osobitné odborné znalosti a šetrenie alebo vyžiadanie odborného posúdenia, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
2. Pri splnení podmienky uvedenej v bode 1 a za predpokladu, že kupujúci uplatní reklamáciu riadnym spôsobom a doloží ju tiež potrebnými dokladmi a ním reklamovaným tovarom a splní tiež ostatné podmienky vyžadované týmto reklamačným poriadkom, má právo na to, aby sa o spôsobe vybavenia jeho reklamácie rozhodlo na mieste jej uplatnenia ihneď.
3. Lehota na vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať dní, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predajnému miestu, na ktorom ju uplatnil, včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady, alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie alebo pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal kupujúci.
4. Ak kupujúci reklamáciu vady tovaru uplatnil počas prvých dvanástich mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
5. Ak kupujúci reklamáciu vady tovaru uplatnil po dvanástich mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať reklamovaný tovar na odborné posúdenie. Ak je reklamovaný tovar zaslaný na odborné posúdenie osobe určenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
6. Bez ohľadu na to, čo je uvedené v bode 5 tohto článku, si spoločnosť iStyle s. r. o. vyhradzuje právo, v prípadoch podľa bodu 5 tohto článku, postupovať pri vybavovaní reklamácie spôsobom podľa bodu 4 tohto článku reklamačného poriadku.

Článok 12

Postup pri nedodržaní zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie
Ak nie je možné vybaviť reklamáciu kupujúceho v ustanovenej zákonnej lehote 30 dní v zmysle článku 11 bodu 3 alebo ak sa táto nevybaví do tejto lehoty v jeho zmysle bez zavinenia alebo žiadosti kupujúceho, je predávajúci povinný po uplynutí tejto lehoty postupovať pri jej vybavení podľa tohto reklamačného poriadku tak, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Článok 13

Spôsob uplatnenia reklamácie a postup pri jej vybavovaní
1. Svoje právo na reklamáciu vady u predávajúceho zakúpeného tovaru uplatní kupujúci predložením pokladničného alebo iného účtovného (daňového) dokladu o jeho kúpe (napr. faktúra) a predávajúcim potvrdeného úplného a nepozmeneného záručného listu, ak tento k reklamovanému tovaru predávajúci vystaví, prípadne iných dokladov, vyžiadaných podľa potreby predávajúcim, z ktorých je nepochybne zrejmé, že tento bol zakúpený u predávajúceho a že záručná doba poskytnutá predávajúcim na reklamáciu jeho vady ešte neuplynula.
2. Kupujúci je povinný pri uplatnení svojho práva na reklamáciu vady tovaru, predložiť predávajúcemu spolu s dokladmi podľa predchádzajúceho bodu tiež u neho zakúpený tovar.
3. Predávajúci podľa konkrétnych okolností neuzná reklamáciu (nevyhovie reklamácii), ktorú kupujúci: a. uplatní oneskorene po uplynutí určenej záručnej doby alebo ak zistenie tejto podmienky z dôvodov na strane kupujúceho nie je možné preto, že tento nepredložil doklad vyžadovaný pri uplatňovaní reklamácie kupujúcim podľa predchádzajúcich bodov tohto článku alebo iný hodnoverný doklad vystavený predávajúcim alebo predávajúcim potvrdený, ktoré by nepochybne potvrdzovali, že na ním reklamovaný tovar sa vzťahuje tento reklamačný poriadok, tzn. že ním bol zakúpený v predajnej sieti predávajúceho alebo tieto skutočnosti nepreukázal iným hodnoverným spôsobom,
b. v prípadoch, v ktorých kupujúci predloží predávajúcemu ním reklamovaný tovar bez niektorej jeho chýbajúcej súčasti alebo ak sa má jednať o jeho výmenu, tiež bez niektorej časti jeho príslušenstva, s ktorým mu bol predaný,
c. ak ide o vady, za ktoré podľa tohto reklamačného poriadku predávajúci kupujúcemu nezodpovedá z dôvodov v ňom ustanovených alebo vyplývajúcich z platných právnych predpisov.
4. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec, alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§ 622 a 623 Občianskeho zákonníka). Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to v lehotách podľa článku 11 reklamačného poriadku.

Článok 14

Predávajúci neuzná reklamáciu mechanicky či inak zničeného, alebo zjavne poškodeného a prípadne i znečisteného (mechanicky, chemicky či iným spôsobom, alebo cudzou látkou) tovaru, pri ktorých je nesporne zrejmé, že ich zničenie, poškodenie alebo znečistenie nemohla spôsobiť kupujúcim jeho reklamovaná vada.

Článok 15

1. Predávajúci je povinný s kupujúcim vždy spísať protokol o uplatnení jeho reklamácie, a to aj v prípade, ak z dôvodov ustanovených v tomto reklamačnom poriadku je už od začiatku uplatnenia reklamácie zrejmé, že túto nemôže uznať. V prípadoch, v ktorých pôjde o reklamáciu vady, ktorú je predávajúci spôsobilý vybaviť ihneď pri jej uplatnení a na mieste, je predávajúci povinný o tom spísať iba stručný protokol.
2. Vo všetkých ostatných prípadoch je predávajúci v protokole o reklamácii povinný vždy uviesť, popri vyplnení všetkých jeho základných náležitostí vzťahujúcich sa na kupujúceho a na predmet jeho reklamácie a uvedení jeho identifikačných údajov (značka a typ, výrobné číslo, deň uplatnenia reklamácie) a popise vady uvádzanej kupujúcim, tiež v akom mechanickom stave tovar od kupujúceho preberá, či na ňom, alebo na jeho príslušenstve nie sú viditeľné znaky mechanického alebo iného poškodenia, či nechýba niektorá jeho súčasť a či s ním preberá zároveň aj jeho príslušenstvo a v akom rozsahu (popis a počet) a či nezistil na reklamovanom tovare tiež iné vady, než ktoré uviedol kupujúci.
3. Predávajúci je povinný vydať druhopis protokolu kupujúcemu ako potvrdenie o tom, kedy toto svoje právo na reklamáciu uplatnil. Kupujúci je povinný v dobe určenej predávajúcim si ním reklamovaný tovar prevziať od predávajúceho a potvrdiť mu svojím podpisom, v akom stave a rozsahu ho od neho prevzal a deň jeho prevzatia.

Článok 16

1. Ak osoba oprávnená na vybavenie reklamácie jej preverením zistí, že reklamácia sa podala kupujúcim včas, v určenej záručnej dobe a že kupujúcim reklamovaná vada je vadou, za ktorú zodpovedá predávajúci, má kupujúci právo, ak ide o:
a) odstrániteľné vady:
aa) aby takáto vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný odstrániť takúto vadu na mieste ihneď, inak bez zbytočného odkladu, najneskoršie však v určenej zákonnej lehote, ab) kupujúci môže požadovať, aby mu reklamovaný tovar predávajúci namiesto odstránenia vady vymenil a ak sa vada týka len niektorej jeho súčasti, aby sa mu vymenila táto jeho vadná súčasť, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
ac) predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
b) neodstrániteľné vady:
ba) na výmenu ním reklamovaného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie ním za neho zaplatenej kúpnej ceny, ak jeho vadu nemožno odstrániť a táto vada bráni jeho riadnemu užívaniu, ako keby bol bez vady, pokiaľ zároveň tiež vráti predávajúcemu tento vadný tovar,
bb) na primeranú zľavu z kúpnej ceny ním reklamovaného tovaru, ktorú za neho zaplatil, ak má síce neodstrániteľnú vadu, avšak táto jeho vada nebráni kupujúcemu v jeho riadnom užívaní,
c) opakujúce sa vady alebo väčší počet vád na výmenu ním reklamovaného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, ktorú za neho zaplatil a to aj v prípadoch, keď jeho vada sa dá odstrániť, avšak kupujúci tento nemôže riadne užívať pre opätovné sa vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich záručných opravách alebo pre väčší počet vád, ktoré sa na ňom súčasne vyskytli (za väčší počet vád sa považujú minimálne tri samostatné vady), pričom každá z vád bráni v riadnom užívaní veci; v oboch prípadoch pod podmienkou, že zároveň tiež predávajúcemu vráti vadný tovar;
2. V prípadoch, v ktorých na základe oprávnenej reklamácie vady tovaru vznikne kupujúcemu právo na jeho výmenu za bezvadný, predávajúci tento vymení za bezvadný tovar rovnakej značky a typu.
3. Ak predávajúci nemá k dispozícii na výmenu tovaru rovnakej značky a typu, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, za ktorú ho od neho kúpil pod podmienkou, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a tento vadný tovar predávajúcemu zároveň vráti.
4. Ustanovenia tohto článku sa primerane uplatnia aj na príslušenstvo tovaru v záručnej dobe.

Článok 17

1. Pokiaľ kupujúcemu v zmysle ustanovení reklamačného poriadku a ustanovení príslušných platných právnych predpisov vznikne povinnosť prevziať reklamovaný tovar (napr. v prípade výmeny) od predávajúceho alebo ho predávajúci v súlade s ustanoveniami reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov na prevzatie tovaru vyzve, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote uvedenej v bode 2 tohto článku, tento tovar od predávajúceho na príslušnom predajnom mieste alebo na inom mieste, ako toto vyplýva z ustanovení reklamačného poriadku alebo príslušných platných právnych predpisov, alebo z výzvy predávajúceho, prevziať.
2. Pokiaľ kupujúci neprevezme v súlade s ustanovením bodu 1 tohto článku tovar ani do 15 dní odo dňa, v ktorý mu povinnosť prevziať tovar vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy predajcu na prevzatie tovaru, považuje sa neprevzatý tovar za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle ustanovení § 516 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v platnom znení a vzťahy predávajúceho a kupujúceho týkajúce sa predmetného tovaru sa spravujú uvedenými ustanoveniami Obchodného zákonníka a s nimi súvisiacimi ostatnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
3. Ustanovenia tohto článku sa primerane uplatnia aj na príslušenstvo tovaru.

INFORMOVANIE SPOTREBITEĽA O MOŽNOSTI ALETERNATÍVNEHO RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Článok 18

1. Spotrebiteľ / Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e – mailom na iobchod@istyle.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
2. Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
3. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
5. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.
6. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.
7. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

1. Reklamačné konania začaté do 30. 6. 2018 sa dokončia podľa ustanovení Reklamačného poriadku účinného k *.
2. Reklamačné konania začaté od 1. 7. 2018 sa budú spravovať týmto reklamačným poriadkom, platným a účinným dňom 1.7.2018.

Článok 20

1. Vo veciach, ktoré nie sú v tomto reklamačnom poriadku výslovne upravené inak, sa uplatnia príslušné na vec sa vzťahujúce ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Podľa tohto reklamačného poriadku a pri splnení v ňom ustanovených podmienok postupuje podľa neho aj predajné miesto obchodnej spoločnosti iStyle s. r. o., odo dňa jeho účinnosti.

Článok 21

1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. 7. 2018.
2. Tento reklamačný poriadok ruší a nahrádza doteraz platné ustanovenia nasledujúcich dokumentov:
a) Reklamačný poriadok účinný k 1. 7. 2018
iStyle s. r. o.