Všeobecné servisné podmienky1. Týmito Všeobecnými servisnými podmienkami (ďalej len "VSP") sa riadi vykonávanie záručného, mimozáručného a pozáručného servisu vo všetkých prevádzkach autorizovaného servisu iStyle s.r.o., so sídlom Lamač 6780, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03, IČO: 36 732 753, spoločnosť zapísaná v OR vedenom OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 67636/B (ďalej len "Servis").

2. Pri prevzatí prístroja k servisnému zásahu Servis so zákazníkom podpíše Servisný protokol, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VSP. Zákazník podpisom Servisného protokolu vyjadruje súhlas s predloženým návrhom Servisného protokolu, tak aj s VSP.

3. Ak uvedie zákazník pri prevzatí prístroja k servisnému zásahu svoju emailovú adresu, súhlasí s doručovaním prostriedkami elektronickej komunikácie a berie na vedomie, že nebude servisom odosielaný prostredníctvom licencovaného poskytovateľa poštových služieb.

4. Zákazník je zoznámený s tým a súhlasí, že jeho osobné údaje budú spracované v informačnom systéme Servisu v zmysle Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákazník je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek po prevzatí prístroja zo Servisu odvolať.

5. Servis neručí za akékoľvek dáta a verzie programov v opravovanom zariadení.

6. Záručná oprava trvá do 30 dní, ak sa nedohodnú strany inak.

7. Diagnostika závady bude zákazníkovi účtovaná iba v prípade mimo a pozáručných opráv, ak zákazník žiada vrátenie prístroja bez vykonania servisného zásahu alebo ak ide o neopraviteľnú závadu.

9. V prípade, že závada bola spôsobená znečistením vnútorných častí prístroja, nejde o záručnú opravu a náklady na vyčistenie nesie zákazník.

10. Záruka sa nevzťahuje najmä závady spôsobené mechanickým poškodením či zásahom zákazníka, nevhodným používaním, obsluhou a nevhodným uchovávaním prístroja, poškodenie vniknutím vlhkosti, užitím nekompatibilného či nevhodného softvéru, závady spôsobené neodbornou inštalácií.

11. Zákazník výslovne berie na vedomie, že po servisnom zásahu môže byť na prístroji nainštalovaná najnovšia kompatibilná verzie softvéru, pričom servis nenesie žiadnu zodpovednosť za kompatibilitu uložených dát. vlastnosti softvéru sa nemusí vždy zhodovať s vlastnosťami softvéru predchádzajúceho (napr. sprístupnenie niektorých funkcií, zmena používateľského menu, apod.).

12. V prípade mimo a pozáručnej opravy sa zákazník podpisom Servisného protokolu zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu v lehote stanovenej Servisom. Servis nie je povinný zásah uskutočniť, ak nie je riadne a včas uhradená dojednaná záloha.

13. Prípadné odstúpenie od kúpnej zmluvy z dôvodu zákonného nároku možno uplatniť iba u predajcu.

14. Zákazník je povinný prevzatie opravenej veci písomne potvrdiť a je povinný si pri prevzatí prístroja z opravy skontrolovať vonkajší stav prístroja, na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.

15. Servis odstráni závady zariadenia tak, ako boli zákazníkom udané do popisu závady v súlade s technologickým postupom výrobcu, za použitia bezchybných náhradných dielov dodaných výrobcom na ten účel. Práce naviac, dodatočne zistené závady je potrebné so zákazníkom písomne dojednať, potvrdením na "Cenovom návrhu, ktorý zákazník dostane na kontaktnú mailovú adresu.

16. Na vykonanú prácu poskytuje servis záruku v dĺžke 3 mesiace od okamihu prevzatia opraveného prístroja zákazníkom v zmysle § 620 a nasl. Obč. zák.

17. Pri zákazkách, ktoré si zákazník nevyzdvihne do 30 dní od dátumu predpokladaného ukončenia opravy je servis oprávnený účtovať skladné. to činí 0,50 € za každý začatý deň v období 31-60 dní od predpokladaného ukončenia opravy, v období 61 a viac 1 € za každý začatý deň. po šiestich mesiacoch od plánovaného dátumu ukončenia opravy je Servis bez ďalšieho upozornenia oprávnený na vlastné náklady prístroj predať a výťažok použiť na uhradenie prípadnej vzniknutej pohľadávky.

18. Pokiaľ si zákazník želá zaslať opravený prístroj na svoju adresu, budú mu účtované náklady na dopravu.

19. Pri platbe na faktúru je Servis oprávnený účtovať zákazníkovi za neskorú úhradu úrok z omeškania vo výške 10% p.a.

20. Tieto servisné podmienky pre koncového spotrebiteľa nadobúdajú účinnosť dňom svojho zverejnenia na internetovej stránke iStyle s.r.o. - http://istyle.eu/sk/vseobecne-servisne-podmienky

Si tu správne! 😉
iSTYLE a m:zone sa spájajú.

Od 1. decembra sa staneme súčasťou iSTYLE rodiny a Apple svet bude pre teba ešte bližšie. Klikni nižšie pre viac informácií o spojení spolu s dôležitými informáciami.