Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi spoločnosťou iStyle s.r.o., so sídlom Apollo Business Center II, Prievozská 4B, Bratislava 821 09, IČO: 36 732 753, spoločnosť zapísaná v OR vedenom OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 67636/B (ďalej len „ spoločnosť iStyle s. r. o.“) ako dodávateľom/predávajúcim a spotrebiteľom/kupujúcim pri predaji:

 • v prevádzkach predávajúceho v Slovenskej republike
 • ako aj prostredníctvom internetového obchodu, umiestneného na internetovej stránke http://www.istyle.eu/sk umožňujúcemu nakupovanie produktov ponúkaných spoločnosťou iStyle s. r. o. na uvedenej stránke (ďalej len „e-shop“).
 • „Kupujúcim“ sa na účely týchto VOP rozumie spotrebiteľ ako aj podnikateľ nakupujúci v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak ide o podmienky určené výhradne pre spotrebiteľa, je použitý užší výraz „spotrebiteľ“.

  Týmto VOP podliehajú všetky ponuky a zmluvy spoločnosti iStyle s. r. o., ibaže je uplatňovanie VOP v písomnej zmluve alebo v ponuke výslovne vylúčené. Odoslaním objednávky alebo uzatvorením rámcovej kúpnej zmluvy sa tieto VOP stávajú v znení platnom k momentu odoslania objednávky alebo uzatvorenia rámcovej kúpnej zmluvy pre kupujúceho záväzné.

  Odlišné podmienky kupujúceho, ktoré spoločnosť iStyle s. r. o. výslovne v písomnej forme neuzná, nie sú pre spoločnosť iStyle s. r. o. záväzné.

  1. Kontaktné údaje predávajúceho

  iStyle s.r.o.
  Apollo Business Center II, Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
  IČO: 36732753
  spoločnosť zapísaná v OR vedenom OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 67636/B
  DIČ: 2022314206
  IČ DPH: SK2022314206


  V prípadě reklamácie tovaru a servisu tovaru zakúpeného v e-shope sú kontakty pre e-shop nasledovné: t. č. +421 902 187 976, e-mail: iobchod@istyle.sk

  Orgán dozoru:

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
  tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
  www.soi.sk
  www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

  2. Uzavretie kúpnej zmluvy

  Pri nákupe v prevádzke jedná kupujúci s vyškolenými predajnými asistentmi predávajúceho. Objednávka a jej potvrdenie sú realizované na mieste.

  Pri predaji v prevádzke sú VOP a reklamačný poriadok vyvesené na viditeľnom mieste tak, aby mal kupujúci možnosť sa s nimi oboznámiť pred uskutočnením nákupu.

  V prípade nákupu v e-shope si kupujúci vyberie tovar zobrazený na stránkach predávajúceho a odošle objednávku tovaru cez internet. Odoslaním objednávky v e-shope kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto VOP a reklamačným poriadkom, a že s ich obsahom súhlasí.

  Pri predaji v e-shope je objednávka návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy. Doručenie objednávky predávajúcemu je potvrdené automaticky odosielanou správou, nie je však potvrdením objednávky. K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde až okamihom doručenia potvrdenia objednávky predávajúcim na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Zmluva je uzatváraná v slovenčine. Zmluvu predávajúci archivuje až do ukončenia obchodného prípadu. Predávajúci zašle kupujúcemu zmluvu vo forme, ktorá mu umožní jej archiváciu a tlač.

  Kupujúci pri uzatváraní zmluvy nesie iba svoje náklady komunikácie s predávajúcim, a to v cenách, za ktoré mu ich poskytuje jeho prevádzkovateľ služieb. Pri osobnom odbere si kupujúci hradí cestu na prevádzku a späť. Pri doručení prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, kuriéra alebo zásielkovej služby kupujúci hradí náklady prepravy, pričom tovar s cenou prevyšujúcou sumu € 60 s DPH je doručovaný na náklady predávajúceho.

  Nebezpečenstvo škody vzniknutej na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od poskytovateľa poštových služieb, kuriéra alebo zásielkovej služby.

  3. Objednanie tovaru

  Objednávať produkty ponúkané spoločnosťou iStyle s. r. o. je možné nasledovnými spôsobmi:

 • osobne v prevádzkach predávajúceho v Slovenskej republike
 • prostredníctvom e-shopu
 • elektronickou poštou na e-mailových adresách uvedených na www.istyle.sk
 • 4. Cena

  Kupujúci je informovaný o cene tovaru platným cenníkom, v ktorom sú uvedené i všetky súvisiace poplatky. Recyklačný poplatok je už započítaný v predajnej cene výrobku. K cene je vždy pripočítaná DPH pre daný druh tovaru. V prípade nákupu cez e-shop dopravné a balné nie je zahrnuté v cene tovaru a pripočítava sa k nej samostatne.

  Pri nákupe v prevádzke je cena uvedená pri vystavenom tovare. Kupujúci môže za tovar zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou.

  V e-shope je predajná cena a jej súčasti uvádzaná priamo pri zobrazenom tovare. Spôsob platby pri nákupe cez e-shop:

 • bankovým prevodom - na účet predávajúceho Tatra Banka č. účtu: 2628016541/1100, IBAN/SWIFT: SK4411000000002628016541/TATRSKBX, alebo Citi Bank č. účtu: 2111640106/8130, IBAN/SWIFT: SK4481300000002111640106/CITISKBA. Variabilný symbol je číslo objednávky, tovar je odovzdaný kupujúcemu po overení pripísania úhrady na účet predávajúceho.
 • dobierkou - platba priamo vodičovi.
 • platobnou kartou Visa a MasterCard – pri kartách s povolením platby cez internet alebo virtuálnych platobných kartách
 • platbou na predajni

 • platbou na splátky - poskytuje spoločnosť HomeCredit. Viac informácií získate tu.
 • Akčné ponuky, zľavy a ceny e-shopu platia, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, iba pre nákupy uskutočnené prostredníctvom e – shopu a nie je možné ich uplatňovať pri nákupe v prevádzkach predávajúceho.

  Kupujúci cenu uvedie v objednávke, a predávajúci potom v potvrdení objednávky tovaru. Ak ide o tovar na objednávku alebo tovar, ktorý nie je skladom, predávajúci kupujúcemu potvrdí cenu a termín dodania. Cena môže byť predávajúcim zmenená, ak príde medzičasom k zmene situácie na trhu alebo zmene kurzu Eura voči zahraničným menám. Návrhom kúpnej zmluvy je potom oznámenie predávajúceho o konečnej cene. Ak kupujúci neodsúhlasí oznámenú zmenu ceny, kúpna zmluva nebola uzavretá. V prípade neodsúhlasenia zmeny ceny si predávajúci nebude účtovať žiadne penále ani iné poplatky.

  5. Študentské a učiteľské zľavy

  iStyle poskytuje zľavy študentom a učiteľom, ktorí sú držiteľmi platnej ISIC alebo ITIC karty alebo predložia originál potvrdenia o štúdiu v príslušnom školskom roku.

  Zľava vo výške 6% (6% pre učiteľov) z ceny bez DPH sa vzťahuje iba na počítače a iPady zn. Apple a je možné ju využiť na kúpu 1 ks počítača ročne. Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciami a zľavami, vrátane iStyle vernostného programu .

  Aby mohla byť zľava uznaná prostredníctvom e-shopu, zákazník (študent, učiteľ) je povinný zaslať obojstrannú kópiu karty ISIC (ITIC posielajú učitelia) alebo potvrdenie o štúdiu a súhlas so spracovaním osobných údajov pre využitie študentskej/učiteľskej zľavy niektorým z nasledovných spôsobov:

  - e-mailom na adresu: iobchod@istyle.sk

  - poštou na adresu: iStyle s. r. o., Metodova 6, 821 08 Bratislava

  6. Zľavy, akcie, akčné ponuky

  Pri nákupe zľavneného tovaru, tovaru v akcii alebo tovaru zaradeného do akčnej ponuky si predávajúci vyhradzuje akceptovať objednávku vo výške max. 10 kusov od jedného kupujúceho, prípadne do vypredania zásob.


  7. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

  Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy pri nákupe prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku:

  Spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Písomné odstúpenie od zmluvy musí byť doručené predávajúcemu najneskôr 14. deň od prevzatia tovaru.

  Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, vrátane všetkých súčastí a originálneho obalu. V prípade vrátenia tovaru nekompletného či poškodeného môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o zodpovedajúcu čiastku. Predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia vystaví dobropis, ktorý spotrebiteľovi doručí.

  Podľa § 12 ods.6 cit. zákona ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom, sú:
  - Predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napríklad slúchadlá do uší z hygienických dôvodov)
  - Predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré kupujúci rozbalil
  - Predaj počítačových programov a iných počítačových dát, ktoré spotrebiteľ rozbalil
  - Predaj novín, časopisov a periodickej tlače
  - Lotérie a iné podobné hry

  Predávajúci vráti spotrebiteľovi peniaze do 15 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy, a to na bankový účet, ktorý spotrebiteľ v odstúpení uvedie, ak nie je uvedené inak, potom na účet, z ktorého boli prostriedky na úhradu kúpnej ceny prevedené. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy na doručenie tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa a na dodávku počítačových programov, ak spotrebiteľ porušil ich originálny obal.

  Ak bol tovar dodaný s akoukoľvek formou benefitu/darčeku, odstúpením od zmluvy stráca platnosť i darovacia zmluva a spotrebiteľ je povinný vrátiť i poskytnutý benefit/darček.

  8. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy:

  a. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 7 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

  b. Predávajúci je taktiež oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho a to aj potom, čo kupujúci obdržal informáciu o potvrdení objednávky. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 7 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Situácie, kedy môže dôjsť ku chybne zverejnenej sume sú najmä: (I) cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu), (II) v cene tovaru chýba alebo je navyše jedna alebo viacero číslic, (III) zľava na tovar presahuje viac ako 50% bez toho, aby tovar bol súčasťou osobitnej marketingovej alebo výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.

  9. Dodanie tovaru

  Dodanie tovaru je možné jedným z nasledovných spôsobov:

  a. osobný odber v prevádzkach predávajúceho

  b. doručenie prepravnou službou v SR: tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou DPD. Aktuálne informácie o termíne dodania je potrebné ad hoc overiť u daného prepravcu.

  c. vyzdvihnutie v odberných miestach

  - Cena prepravy sa zásadne riadi cenníkom týchto služieb v deň objednávky, ku dňu spracovania týchto VOP je jej výška pri štandardnej službe 3 eur;.

  - Pri objednávkach nad 60€ je doprava zadarmo (neplatí v prípade kampane doprava zadarmo)

  - Cena za osobný odber v odberných miestach je 2 €

  - Pri osobnom odbere v prevádzke predávajúceho sa cena neúčtuje

  Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Ak ju napriek tomu prevezme, je v jeho záujme trvať na spísaní protokolu s doručujúcim subjektom. Kupujúci je ešte za prítomnosti doručujúceho subjektu povinný skontrolovať stav zásielky podľa priloženého prepravného listu, a to najmä počet dodaných balení a neporušenosť pečatí, lepiacich pások a pokiaľ možno aj váhu zásielky. Protokol musí byť čo najskôr naskenovaný a odoslaný či odfaxovaný predávajúcemu.

  Dodržanie vyššie uvedeného postupu je v záujme kupujúceho, pretože neskoršia reklamácia vád tohto typu nebude môcť byť podľa okolností posudzovaná ako rozpor s kúpnou zmluvou. Ako záručný list slúži nákupný doklad.


  10. Reklamačný poriadok a záruka

  Reklamačný poriadok pre jednotlivých spotrebiteľov nájdete tu a pre obchodné vzťahy nájdete tu.


  11. Odstúpenie od zmluvy v prípade Právnickej Osoby

  V prípade, že ste podnikateľom, tzn. právnickou osobou či osobou, ktorá tovar objednala v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, zákonná možnosť Odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu sa na Vás nevzťahuje.


  12. Alternatívne riešenie sporov

  Spotrebiteľ/Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na iobchod@istyle.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/info/topics/consumers_en

  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

  13. Ochrana osobných údajov

  Informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu.

  13. Záverečné ustanovenia

  Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 17. 10. 2012. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na www.istyle.sk.

  Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a prijatia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.

  Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z kúpnej zmluvy, týchto VOP alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.

  V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.