Formulár na odstúpenie od zmluvy pre fyzické osoby

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: iStyle s.r.o., so sídlom Lamač 6780, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 , IČO: 36 732 753, spoločnosť zapísaná v OR vedenom OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 67636/B, telefón: +421 905 204 150, email: iobchod@istyleslovakia.sk Odstupujem v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona z 25. marca 2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od zmluvy uzavretej s: iStyle s.r.o., so sídlom Lamač 6780, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 , IČO: 36 732 753.

Priezvisko, meno:                                    .................................................................................

Adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ):                                .................................................................................

Kontakt (e-mail, mobil, pevná linka):                       .................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia tovaru:           .................................................................................

Názov zakúpeného tovaru:                                           .................................................................................

Výrobné číslo zakúpeného tovaru:                           .................................................................................

Číslo faktúry:                                                                         .................................................................................

Vaše číslo účtu:                                                                      .................................................................................

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)


..............................................

Dátum ...............................


  • Formulár si môžete stiahnť tu (doc).

  • Formulár aj s produktom zasielajte na adresu: iSTYLE s.r.o. Pribylinská 7736/2, Bratislava, 831 04