Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi spoločnosťou iStyle s.r.o., so sídlom Lamač 6780, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 , IČO: 36 732 753, spoločnosť zapísaná v OR vedenom OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 67636/B (ďalej len „ spoločnosť iStyle s. r. o.“) ako dodávateľom/predávajúcim a kupujúcim pri predaji:

 • v kamenných prevádzkach predávajúceho v Slovenskej republike, ktorých aktuálny zoznam je zverejnený na internetovej stránke www.istyle.sk
 • ako aj prostredníctvom internetového obchodu, umiestneného na internetovej stránke http://www.istyle.eu/sk prostredníctvom ktorého je možné nakupovanie produktov ponúkaných spoločnosťou iStyle s. r. o. na uvedenej stránke (ďalej len „e-shop“).
 • Predmetom týchto VOP je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.

  Týmto VOP podliehajú všetky ponuky a zmluvy spoločnosti iStyle s. r. o., ibaže je uplatňovanie VOP v písomnej zmluve alebo v ponuke výslovne vylúčené. Odoslaním objednávky alebo uzatvorením rámcovej kúpnej zmluvy sa tieto VOP stávajú v znení platnom k momentu odoslania objednávky alebo uzatvorenia rámcovej kúpnej zmluvy pre kupujúceho záväzné.

  V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito VOP. Odlišné podmienky kupujúceho, ktoré spoločnosť iStyle s. r. o. výslovne v písomnej forme neuzná, nie sú pre spoločnosť iStyle s. r. o. záväzné.

  1. Vymedzenie pojmov

  1. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu:

  iStyle s.r.o.
  Lamač 6780, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
  IČO: 36732753
  spoločnosť zapísaná v OR vedenom OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 67636/B
  DIČ: 2022314206
  IČ DPH: SK2022314206


  V prípadě reklamácie tovaru a servisu tovaru zakúpeného v e-shope sú kontakty pre e-shop nasledovné: t. č. +421 905 204 150, e-mail: iobchod@istyle.sk

  2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

  3. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ak ide o podmienky určené výhradne pre spotrebiteľa, je v texte týchto VOP použitý užší výraz „spotrebiteľ“.

  4. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

  5. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

  6. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

  7. Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“): a) osoba zapísaná v obchodnom registri b) osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

  8. Orgánom dozoru je:

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
  tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
  www.soi.sk
  www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

  2. Uzavretie kúpnej zmluvy

  1. Pri nákupe v prevádzke predávajúceho sú VOP a reklamačný poriadok vyvesené na viditeľnom mieste tak, aby mal kupujúci možnosť sa s nimi oboznámiť pred uskutočnením nákupu.

  2. V prípade nákupu v e-shope odoslaním objednávky v e-shope kupujúci potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s obsahom týchto VOP a reklamačným poriadkom, ich obsahu porozumel a že s ich obsahom bez výhrad súhlasí. To isté platí aj v prípade, ak kupujúci objednávku realizuje prostredníctvom emailu. Tieto VOP sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.istyle.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

  3. Pri predaji v e-shope je objednávka návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy. Doručenie objednávky predávajúcemu je potvrdené automaticky odosielanou správou, nie je však potvrdením objednávky. K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde až okamihom doručenia potvrdenia objednávky predávajúcim na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, s výnimkou prípadu, ak predávajúci zruší objednávku alebo jej časť z dôvodu, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote alebo za podmienok objednávky. V prípade, ak nastane takáto situácia, predávajúci kupujúceho obratom kontaktuje za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, ak kupujúci uhradil už cenu objednávky, alebo jej časť a medzi predávajúcim a kupujúcim nedôjde k inej dohode (napr. o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, alebo o inom náhradnom plnení), predávajúci sa zaväzuje vrátiť už uhradenú cenu objednávky na účet kupujúceho a to do 7 dní. Zmluva je uzatváraná v slovenčine. Zmluvu predávajúci archivuje až do ukončenia obchodného prípadu. Predávajúci zašle kupujúcemu zmluvu vo forme, ktorá mu umožní jej archiváciu a tlač.

  4. Kupujúci pri uzatváraní zmluvy nesie iba svoje náklady komunikácie s predávajúcim, a to v cenách, za ktoré mu ich poskytuje jeho prevádzkovateľ služieb. V prípade, ak si kupujúci zvolí prevzatie tovaru formou osobného odberu, znáša náklady svojej cesty na prevádzku predávajúceho a späť. Pri požiadavke na doručenie tovaru prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, kuriéra alebo zásielkovej služby kupujúci hradí náklady prepravy, pričom tovar s cenou prevyšujúcou sumu 50 Eur s DPH je doručovaný na náklady predávajúceho. Konkrétna cena prepravy je uvedená vždy pri každej objednávke. Balné predávajúci neúčtuje.

  5. Nebezpečenstvo škody vzniknutej na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od poskytovateľa poštových služieb, kuriéra alebo zásielkovej služby.

  3. Objednanie tovaru

  Objednávať produkty ponúkané spoločnosťou iStyle s. r. o. je možné nasledovnými spôsobmi:

 • osobne v prevádzkach predávajúceho v Slovenskej republike
 • prostredníctvom e-shopu
 • elektronickou poštou na e-mailových adresách uvedených na www.istyle.sk
 • Pri nákupe v prevádzke predávajúceho jedná kupujúci s vyškolenými predajnými asistentmi predávajúceho. Objednávka a jej potvrdenie sú realizované na mieste.

  Objednávka cez e-shop: Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu si kupujúci z aktuálnej ponuky predávajúceho vyberie tovar a svoj výber potvrdí kliknutím na ikonu „Pridať do košíka“. Tovar, ktorý kupujúci vložil do košíka je možné overiť / skontrolovať kliknutím na „Zobraziť košík“. Objednávku kupujúci dokončí kliknutím na ikonu „Dokončiť objednávku“, pričom v postupných krokoch kupujúci uvedie svoje kontaktné informácie a vyberie si spôsob dopravy a pokračuje k platobným podmienkam (vyberie si platobnú metódu). Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.

  Objednávka e-mailom: Pri nákupe prostredníctvom objednávky zaslanej emailom je potrebné odoslať objednávku na emailovú adresu, uvedenú na www.istyle.sk s uvedením presného názvu a kódu tovaru, počtu objednaných kusov, mena, priezviska alebo uvedením fakturačných údajov v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, presnej adresy pre doručenie, telefónneho čísla, emailu, spôsobu platby a spôsobu doručenia. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých vyššie uvedených údajov.

  V prípade ak si kupujúci objedná tovar telefonicky, takúto objednávku následne musí potvrdiť emailom. Až po takomto potvrdení sa objednávka stáva záväznou.

  Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná a jej zrušenie alebo zmena je možná len s výslovným písomným súhlasom predávajúceho. Tým nie je dotknuté osobitné oprávnenie spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku.

  Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

  Kúpna zmluva je uzatvorená, až keď predávajúci potvrdí objednávku kupujúcemu. Potvrdenie obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom.

  4. Cena

  Kupujúci je informovaný o cene tovaru platným cenníkom, v ktorom sú uvedené i všetky súvisiace poplatky. Recyklačný poplatok je už započítaný v cene výrobku. K cene je vždy pripočítaná DPH pre daný druh tovaru. V prípade nákupu cez e-shop dopravné a balné nie je zahrnuté v cene tovaru a pripočítava sa k nej samostatne.

  Pri nákupe v prevádzke je cena uvedená pri vystavenom tovare. Kupujúci môže za tovar zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou. Informácie o nákupe tovaru na splátky sú uvedené na https://istyle.sk/splatky.

  V e-shope je cena a jej súčasti uvádzaná priamo pri zobrazenom tovare. Spôsob platby pri nákupe cez e-shop:

 • • bankovým prevodom - na účet predávajúceho Tatra Banka č. účtu: 2628016541/1100, IBAN/SWIFT: SK4411000000002628016541/TATRSKBX, alebo Citi Bank č. účtu: 2111640106/8130, IBAN/SWIFT: SK4481300000002111640106/CITISKBA. Variabilný symbol je číslo objednávky. Objednaný tovar je odovzdaný / odoslaný kupujúcemu po overení pripísania úhrady na účet predávajúceho.
 • dobierkou - platba priamo kuriérovi.
 • platobnou kartou Visa a MasterCard – pri kartách s povolením platby cez internet alebo virtuálnych platobných kartách
 • platbou na predajni

 • • platbou na splátky - poskytuje spoločnosť HomeCredit. Viac informácií získate tu.
 • Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list. Pri nákupe v prevádzke je dokladom o predaji účet z ERP.

  Akčné ponuky, zľavy a ceny e-shopu platia, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, iba pre nákupy uskutočnené prostredníctvom e – shopu a nie je možné ich uplatňovať pri nákupe v prevádzkach predávajúceho.

  Kupujúci cenu uvedie v objednávke, a predávajúci potom v potvrdení objednávky tovaru. Ak ide o tovar na objednávku alebo tovar, ktorý nie je skladom, predávajúci kupujúcemu potvrdí cenu a termín dodania. Cena môže byť predávajúcim zmenená, ak príde medzičasom k zmene situácie na trhu alebo zmene kurzu Eura voči zahraničným menám. Návrhom kúpnej zmluvy je potom oznámenie predávajúceho o konečnej cene. Ak kupujúci neodsúhlasí oznámenú zmenu ceny, kúpna zmluva nebola uzavretá. V prípade neodsúhlasenia zmeny ceny si predávajúci nebude účtovať žiadne penále ani iné poplatky.

  V prípade, ak predávajúci zistí pred odoslaním tovaru, že tovar bol ponúkaný za chybnú cenu, má právo na opravu ceny tovaru. V takomto prípade musí kupujúceho informovať o správnej cene. Ak kupujúci nebude s úpravou ceny súhlasiť, je predávajúci oprávnený postupovať podľa čl. 7, ods. 1, ods. 2 a od kúpnej zmluvy odstúpiť.

  5. Študentské a učiteľské zľavy

  iStyle poskytuje zľavy študentom a učiteľom, ktorí sú držiteľmi platnej ISIC alebo ITIC karty alebo predložia originál potvrdenia o štúdiu v príslušnom školskom roku.

  Zľava vo výške 6% (6% pre učiteľov) z ceny bez DPH sa vzťahuje iba na počítače a iPady zn. Apple a je možné ju využiť na kúpu 1 ks počítača ročne. Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciami a zľavami, vrátane iStyle vernostného programu.

  Aby mohla byť zľava uznaná prostredníctvom e-shopu, zákazník (študent, učiteľ) je povinný zaslať obojstrannú kópiu karty ISIC / ITIC (posielajú učitelia) alebo potvrdenie o štúdiu a súhlas so spracovaním osobných údajov pre využitie študentskej/učiteľskej zľavy niektorým z nasledovných spôsobov:

  - e-mailom na adresu: iobchod@istyle.sk

  - poštou na adresu: iStyle s. r. o., Metodova 6, 821 08 Bratislava

  6. Zľavy, akcie, akčné ponuky

  Pri nákupe zľavneného tovaru, tovaru v akcii alebo tovaru zaradeného do akčnej ponuky si predávajúci vyhradzuje akceptovať objednávku vo výške max. 10 kusov od jedného kupujúceho, prípadne do vypredania zásob.


  7. Odstúpenie od zmluvy

  1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho (emailom, telefonicky) a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 7 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

  2. Predávajúci je taktiež oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho a to aj potom, čo kupujúci obdržal informáciu o potvrdení objednávky. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho (emailom, telefonicky) a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 7 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Situácie, kedy môže dôjsť ku chybne zverejnenej sume sú najmä: (I) cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu), (II) v cene tovaru chýba alebo je navyše jedna alebo viacero číslic, (III) zľava na tovar presahuje viac ako 50% bez toho, aby tovar bol súčasťou osobitnej marketingovej alebo výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.

  3. Predávajúci má taktiež právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak má dôvodné pochybnosti o správnosti údajov poskytnutých kupujúcim alebo v prípade, ak má dôvodné podozrenie, že ide o útok „hackera“, či iný útok na elektronický obchod.

  4. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

  5. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa: a) prevzatia tovaru, b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  6. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa: a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

  7. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. slúchadlá do uší), e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, f) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, h) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

  Formulár na odstúpenie od zmluvy pre fyzické osoby >

  8. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho osobne v niektorej z predajní predávajúceho, v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy

  9. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné osobne odovzdať v niektorej z predajní predávajúceho alebo zaslať v listinnej forme na adresu: iStyle s.r.o., Metodova 6, Bratislava 821 08 alebo mailom na iobchod@istyle.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo preukázateľne odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej 14 dňovej lehoty.

  10. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ zašle tovar alebo osobne odovzdá predávajúcemu na nasledovnej adrese: iStyle s.r.o., Metodova 6, Bratislava 821 08.

  11. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi čiastku za tovar. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.

  12. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

  13. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

  14. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, vrátane všetkých súčastí a originálneho obalu. V prípade vrátenia tovaru nekompletného či poškodeného môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o zodpovedajúcu čiastku.

  15. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

  16. Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci využije právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

  17. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka

  9. Dodanie tovaru

  Dodanie tovaru je možné jedným z nasledovných spôsobov:

  a. osobný odber v kamenných prevádzkach predávajúceho

  b. doručenie prepravnou službou v SR: tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou DPD. Aktuálne informácie o termíne dodania je potrebné ad hoc overiť u daného prepravcu.

  c. vyzdvihnutie v odberných miestach

  Náklady na dodanie tovaru závisia od zvoleného spôsobu dodania, pričom presná kalkulácia nákladov na dodanie sa zobrazí v objednávke pri voľbe spôsobu dodania. Pri objednávkach nad 50 € je doprava zadarmo (neplatí v prípade kampane doprava zadarmo).

  Pri osobnom odbere v prevádzke predávajúceho sa cena neúčtuje. V prípade osobného odberu v odberných miestach je cena za dodanie tovaru 2 €.

  Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Ak ju napriek tomu prevezme, je v jeho záujme trvať na spísaní protokolu s doručujúcim subjektom. Kupujúci je ešte za prítomnosti doručujúceho subjektu povinný skontrolovať stav zásielky podľa priloženého prepravného listu, a to najmä počet dodaných balení a neporušenosť pečatí, lepiacich pások a pokiaľ možno aj váhu zásielky. Protokol musí byť čo najskôr naskenovaný a odoslaný či odfaxovaný predávajúcemu.

  Dodržanie vyššie uvedeného postupu je v záujme kupujúceho, pretože neskoršia reklamácia vád tohto typu nebude môcť byť podľa okolností posudzovaná ako rozpor s kúpnou zmluvou. Ako záručný list slúži nákupný doklad.


  10. Reklamačný poriadok a záruka

  Reklamačný poriadok pre jednotlivých spotrebiteľov nájdete tu a pre obchodné vzťahy nájdete tu.


  11. Alternatívne riešenie sporov

  Spotrebiteľ/Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na iobchod@istyle.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/info/topics/consumers_en

  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

  12. Ochrana osobných údajov

  Informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu.

  13. Záverečné ustanovenia

  Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 17. 10. 2012. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na www.istyle.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

  Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a prijatia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.

  Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z kúpnej zmluvy, týchto VOP alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.

  V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.