Zásady spracovania osobných údajov klientov v iStyle, s.r.o.


Vážená klientka, vážený klient,
dovoľte nám Vás informovať o tom, ako v spoločnosti iStyle, s.r.o. (ďalej už len ako „my“ alebo „naša spoločnosť“), v súvislosti s ponúkaním, poskytovaním a správou produktov a služieb spracovávame Vaše osobné údaje. Zmyslom Zásad je poskytnúť Vám informácie hlavne o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme a ako s nimi nakladáme, z akých zdrojov ich získavame, k akým účelom ich využívame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame, a aké sú Vaše individuálne práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Zoznámte sa preto, s obsahom týchto Zásad. Vaše písomné otázky zodpovieme, na e-mailovej adrese osobne-udaje@istyle.sk.1. Všeobecné informácie


Naša spoločnosť má mnoho zákonných povinností týkajúcich sa spracovania osobných údajov klientov, ktoré musíme dodržovať hlavne s ohľadom na plnenie zmluvných povinností, bezpečnosť užívania našich produktov alebo výkon verejnej moci. V tomto ohľade by sme Vám bez poskytnutia Vašich osobných údajov naše produkty a služby nemohli vôbec poskytnúť. Osobné údaje klientov spracovávame tiež nad rámec zákonných povinností, a to pre účely starostlivosti o Vás a našich klientov, aby sme si pre vybrané služby overili Vašu dôveryhodnosť a/alebo platobnú morálku a mohli Vás oslovovať s cielenou ponukou produktov a služieb. K tomu potrebujeme získať Váš súhlas. Pokiaľ svoj súhlas v týchto prípadoch neudelíte, môžu byť nami poskytované produkty alebo služby obmedzené alebo inak upravené v závislosti od rozsahu údajov, ktoré budeme oprávnení spracovávať. O rozsahu obmedzení alebo úprav každého klienta informujeme.

Ak nie je uvedené inak, všetky tu uvedené informácie sa týkajú tiež spracovanie osobných údajov potenciálnych klientov, tj. osôb, s ktorými sme doteraz nenaviazali zmluvný vzťah, ale sme s nimi už v kontakte, alebo klientov bývalých. Informácie tu uvedené sa v primeranom rozsahu uplatnia tiež na spracovanie osobných údajov ďalších osôb, ku ktorým má naša spoločnosť určité povinnosti alebo s ktorými je naša spoločnosť priamo v styku, aj keď s nimi nemáme zmluvný vzťah (napr. zástupcovia a kontaktné osoby právnických osôb).


1.1. Zásady spracovania osobných údajov

Pri spracovaní Vašich osobných údajov ctíme a rešpektujeme najvyššie štandardy ochrany osobných údajov a dodržujeme hlavne nasledujúce zásady:


(a) Vaše osobné údaje vždy spracovávame pre jasne a zrozumiteľne stanovený účel, stanovenými prostriedkami, stanoveným spôsobom, a iba po dobu, ktorá je nutná vzhľadom k účelom ich spracovania; spracovávame iba presné osobné údaje klientov a máme zaistené, že ich spracovanie zodpovedá stanoveným účelom a je nutné pre naplnenie týchto účelov; 


(b) Vaše osobné údaje chránime a spracovávame spôsobom, ktorý zaisťuje najvyššiu možnú bezpečnosť týchto údajov a ktorý zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom klientov, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, a i k inému zneužitiu; 


(c) Vždy Vás zrozumiteľne informujeme o spracovávaní Vašich osobných údajov a o Vašich nárokoch na presné a úplné informácie o okolnostiach tohto spracovávania, aj o Vašich ďalších súvisiacich právach;

(d) v našej spoločnosti dodržujeme zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia, aby bola zaistená úroveň zabezpečenia zodpovedajúca všetkým možným rizikám; všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovávaním týchto údajov.


2. Informácie o spracovaní osobných údajov


2.1. Informácie o správcovi

Správcom Vašich osobných údajov je naša spoločnosť: iStyle s.r.o., IČO: 36 732 753 so sídlom Bratislava, Apollo Business Center II, Prievozská 4/B, PSČ: 821 09, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddielu Sro, vložke 67636/B v zastúpení: Vitom Goluchom, konateľom

2.2. Účel spracovania a právny základ pre spracovanie

2.2.1. Spracovanie osobných údajov bez Vášho súhlasu

Ide väčšinou o situácie, kedy ste nám povinní odovzdať určité osobné údaje ako podmienky toho, aby sme Vám mohli poskytnúť náš produkt alebo službu, prípadne kedy sme oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje získané iným spôsobom.

(a) plnenie zákonných povinností:

(i) plnenie oznamovacích povinností voči orgánom verejnej moci; 

(ii) splnenie povinnosti pri identifikácii a kontrole klienta podľa zákona o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu; 

(iii) splnenie archivačných povinností; 


(b) uzavretie alebo plnenie zmluvy s Vami.

(c) ochrana práv a právom chránených záujmov, hlavne pre riešenie všetkých sporných agend a pre účely vedenia súdnych alebo iných sporov. 


2.2.2. Spracovanie osobných údajov s Vašim súhlasom

Ide väčšinou o situácie, kedy dobrovoľne súhlasíte s tým, aby sme spracovávali Vami poskytnuté, alebo inak získané osobné údaje. Pokiaľ súhlas neposkytnete, môže to byť dôvodom, že naša spoločnosť nebude schopná poskytnúť niektoré produkty, služby, alebo bude nútená zdôvodneným spôsobom upraviť dostupnosť, rozsah alebo podmienky poskytovaných produktov a služieb.

Na základe Vášho súhlasu spracováva naša spoločnosť Vaše osobné údaje pre nasledujúce účely:

(a) starostlivosť o klientov Jedná sa o aktivity, ktoré nepredstavujú plnenie zmlúv alebo iný zákonný rámec spracovania osobných údajov, ktoré zahrnujú nasledujúce činnosti:

(i) výskumy trhu; 

(ii) monitoring správania klientov na webových stránkach našej spoločnosti v súvislosti s ponúkanými službami (tento účel sa netýka iba získania informácií o správaní užívateľov navštevujúcich webové stránky našej spoločnosti prostredníctvom cookies, ktoré je popísané nižšie v článku o Elektronických komunikačných prostriedkoch a mobilných aplikáciách); 


(b) ponúkanie produktov a služieb; ide najmä o šírenie informácií, ponúkanie produktov a služieb našej spoločnosti a ďalších osôb vrátane ponuky produktov a služieb, ktoré sú konkrétne zamerané na individuálnych klientov, a to rôznymi kanálmi, napríklad poštou, elektronickými prostriedkami (vrátane elektronickej pošty a správ zaslaných na mobilné zariadenia prostredníctvom telefónneho čísla) alebo telefonickým hovorom prostredníctvom webových stránok. Viac podrobností o predávaní je uvedené ďalej v týchto Zásadách.

2.3. Rozsah spracovávaných osobných údajov klientov

Naša spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie uvedených účelov. Spracovávame kontaktné a identifikačné údaje, údaje vypovedajúce o bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke, popisné a iné nutné údaje v oprávnenom rozsahu, rovnako údaje o iných osobách. Bližšie informácie o rozsahu spracovávaných osobných údajov klientov sú uvedené v prílohe č. 1 týchto Zásad.

Niektoré špecifické kategórie osobných údajov a spôsoby ich spracovania:


Rodné čísla. Podľa zákona je naša spoločnosť povinná spracovávať mimo iné rodné čísla našich klientov. Rodné číslo klienta, pokiaľ mu bolo pridelené, musí naša spoločnosť v súlade so zákonom zisťovať a spracovávať pre účely uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom a inom úvere a k tomu, aby bolo možné uzatvorenie zmluvy o spotrebiteľskom a inom úvere uskutočniť bez neprimeraných právnych a vecných rizík pre našu spoločnosť. Pokiaľ by malo dochádzať k spracovaniu Vášho rodného čísla i pre iné účely, tak iba s Vaším súhlasom.


Kópie dokladov. Vzhľadom k našej zákonnej povinnosti riadne identifikovať našich klientov je naša spoločnosť povinná spracovávať mimo iné určité údaje o dokladoch klientov (v rozsahu druh, séria a číslo dokladu totožnosti, štát, poprípade inštitúcia, ktorá ho vydala, platnosť dokladov), a preto na základe Vášho súhlasu zároveň môžu byť zhotovované kópie takýchto dokladov.
 Hlavne vzdelávacia zľava (platná pre vybrané produkty spoločnosti Apple) vysokoškolským a univerzitným študentom a zamestnancom vysokých škôl a univerzít.

Záznam komunikácie. Naša spoločnosť monitoruje a zaznamenáva vybranú komunikáciu s klientami, hlavne telefonické hovory. V prípade získania záznamov Vás na to vždy dopredu upozorníme. Obsah tejto komunikácie je dôverný a využívame ho iba pre účely dodržovania právnych povinností, uzavretia a plnenia zmluvy, ochrany práv a právom chránených záujmov s Vaším súhlasom a pre účely starostlivosti o klientov.


Kamerový záznam. Naša spoločnosť predovšetkým v priestoroch, kde sú poskytované služby klientov, monitoruje pohyb osôb. Kamerové záznamy sú zaznamenávané výlučne pre účely dodržovania právnych povinností, uzatvorenia a plnenia zmluvy a ochranu práv a právom chránených záujmov našej spoločnosti, klientov, pripadne tretích osôb. Pokiaľ nie sú záznamy posúdené ako potrebné pre účely trestného, právneho alebo iného obdobného stíhania, poverený spracovateľ ich zlikviduje; príslušné posúdenie sa vyhodnotí bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od vykonania záznamov, a u takých, ktoré boli zachované, sa ďalšie posúdenie robí priebežne.

Spracovanie údajov súvisiacich so službami

iStyle je oficiálny zmluvný servisný partner spoločnosti Apple Distribution International, Hollyhill Industial Estate, Hollyhill, Cork, T23 YK84, Írsko (ďalej len „Apple“). Právny základ pre poskytovanie služieb môže byť rôzny:

(a) V dobe poskytnutia záruky výrobca - spoločnosť Apple (na základe zmluvy, ktorá vstúpi do platnosti v dobe nákupu produktu)

(b) Overenie žiadosti o záruku (na základe zákona)

(c) Servis v rámci záručnej doby (na základe zákona)

(d) Servis mimozáručný alebo garančná doba, ktorú zákazník zaplatil (na základe zmluvy, ktorá vstúpi do platnosti, keď zákazník objedná príslušné opravy)

(e) Servisné alebo údržbárske práce zaplatené zákazníkom, na ktoré sa záruka nevzťahuje (na základe zmluvy, ktorá vstúpi do platnosti, keď zákazník objedná službu)

(f) Opravy zabezpečené podľa podmienok poistenia zariadenia a/alebo predĺženej záruky. Servis môže kontaktovať zákazníka niekoľkými spôsobmi:

(g) Zákazník môže doniesť poruchové výrobky do obchodu iStyle alebo si objednať schôdzku prostredníctvom zákazníckeho servisu cez internet, telefonicky alebo môže požiadať o poistné plnenie u zástupcu poisťovateľa.

2.4. Spôsob spracovania osobných údajov

Spôsob, ktorým naša spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje, zahrnuje manuálne aj automatizované spracovanie, vrátane algoritmického spracovania v informačných systémoch používaných našou spoločnosťou. Jedným zo spôsobov spracovania osobných údajov našou spoločnosťou je tiež automatizované vyhodnocovanie (pre personalizáciu našich ponúkaných produktov a služieb) osobných údajov o klientoch; pri tom dochádza tiež k vytváraniu odvodených údajov o klientovi. To robíme hlavne pre účel dodržania našich právnych povinností a pre účely ochrany práv a právom chránených záujmov našej spoločnosti, jej klientov, pripadne tretích osôb. V určitom rozsahu však výsledky príslušného vyhodnocovania môže naša spoločnosť využívať i pri príprave individualizovaných produktov a služieb.

Vaše osobné údaje spracovávajú predovšetkým zamestnanci našej spoločnosti a v potrebnom rozsahu tiež tretie osoby (naši dodávateľa a partneri). Pred akýmkoľvek predaním Vašich osobných údajov tretej osobe vždy s touto osobou uzavrieme písomnú zmluvu, ktorá obsahuje rovnaké záruky pre spracovanie osobných údajov, aké v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami dodržuje sama naša spoločnosť, alebo overujeme ich súlad s GDPR a príslušnými právnymi predpismi pre oblasť ochrany osobných údajov.

2.5. Príjemcovia osobných údajov

Všetky osobné údaje klientov sú sprístupnené do určitej miery zamestnancom našej spoločnosti v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých je nutné nakladať s osobnými údajmi klientov, avšak iba v rozsahu, ktorý je v tom ktorom prípade nutný pri dodržaní všetkých nutných opatrení.

Popri tom sú Vaše osobné údaje predávané tretím osobám, ktoré sa posielajú na spracovanie osobných údajov klientov našej spoločnosti, pripadne im tieto osobné údaje môžu byť sprístupnené z iného dôvodu v súlade so zákonom. (hlavne v oblasti zabezpečovania prepravy produktov, platnosť medzinárodných záruk na produkty, finančných, procesných služieb a auditov, certifikovaných služieb, IT služieb a technológií)

Pred akýmkoľvek predaním Vašich osobných údajov tretej osobe vždy s touto osobou uzavrieme písomnú zmluvu, v ktorej upravíme spracovanie osobných údajov tak, aby obsahovala záruky pre spracovanie osobných údajov, ktoré sú v súlade so zákonnými povinnosťami, a ktoré dodržuje sama naša spoločnosť alebo je overený ich súlad s GDPR a príslušnými právnymi predpismi pre oblasť ochrany osobných údajov.

2.5.1. V súlade s príslušnými právnymi predpismi je naša spoločnosť oprávnená alebo priamo, bez Vášho súhlasu, povinná predávať Vaše osobné údaje:

Príslušným orgánom štátnej správy, súdom a orgánom činným v trestnom konaní za účelom plnenia ich povinnosti a pre účely výkonu rozhodnutia.

Poskytovateľom platobných služieb, pokiaľ je to nutné z dôvodu predchádzania podvodom v oblasti platobného styku, ich vyšetrovania a odhaľovania. Poskytovateľom spotrebiteľských a iných úverov, pre účely plnenia zmlúv.

Poskytovateľom poistenia a zaistenia, pre účely plnenia zmlúv.

Ďalším osobám v rozsahu stanovenom právnymi predpismi, napríklad tretím osobám pre účely vymáhania našich pohľadávok voči klientom.

2.5.2. S Vaším súhlasom, na základe ktorého sme v príslušnom rozsahu oprávnení nakladať, môžu byť predávané Vaše osobné údaje ďalej subjektom pre účely dodržovania právnych povinností našej spoločnosti, uzatvorenia a plnenia zmlúv, ponúkania produktov a služieb, ochrany práv a právom chránených záujmov našej spoločnosti, starostlivosti o klientov.

2.6. Predávanie osobných údajov do zahraničia

Vaše osobné údaje sú spracovávané na území Slovenskej republiky a na územiach ďalších štátov Európskej únie i mimo EÚ, kde sídlia subjekty ako naši dodávatelia, spracovatelia a partneri (napr. Spoločnosť Apple), a ktorí zdieľajú rovnaké štandardy ochrany osobných údajov ako Slovenská republika alebo členovia Európskeho hospodárskeho priestoru.

2.7. Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje klientov spracováva naša spoločnosť iba po dobu, ktorá je nutná vzhľadom k účelom ich spracovávania. Priebežne posudzujeme, či naďalej trvá potreba spracovávať určité osobné údaje potrebné pre určitý účel. Pokiaľ zistíme, že už nie sú potrebné pre žiadny z účelov, pre ktoré boli spracovávané, údaje zlikvidujeme. Interne sme však už vo vzťahu k určitým účelom spracovávania osobných údajov vyhodnotili primeranú dobu využiteľnosti osobných údajov, pri ich uplynutí zvlášť̌ dôkladne posudzujeme potrebu spracovávať príslušné osobné údaje pre daný účel. V tejto súvislosti zároveň platí, že osobné údaje spracovávame pre účely:

(a) plnenie zmluvy - spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu s klientom; ďalej sú príslušné osobné údaje obvykle využívané po dobu desať rokov

(b) ponúkanie produktov a služieb spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, ďalej sú príslušné údaje využívané po dobu 10 rokov

(c) starostlivosť o klientov spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu s klientom; ďalej sú príslušné osobné údaje obvykle využívané po dobu desať rokov

2.8. Právo odvolať súhlas

V týchto Zásadách sme sa pokúsili vysvetliť, prečo Vaše osobné údaje potrebujeme a že ich pre niektoré účely môžeme spracovávať len s Vaším súhlasom. Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov nie ste našej spoločnosti povinní udeliť a zároveň ste oprávnení tento svoj súhlas odvolať. Pripomíname tu, že niektoré osobné údaje sme oprávnení spracovávať k určitým účelom tiež bez Vášho súhlasu. Pokiaľ v takomto prípade odvoláte svoj súhlas, ukončime spracovávanie príslušných osobných údajov k účelom vyžadujúcim príslušný súhlas, avšak môžeme byť oprávnení, alebo dokonca povinní tie isté osobné údaje naďalej spracovávať k účelom iným.

Pokiaľ neudelíte alebo odvoláte svoj súhlas, môžeme:

(a) zodpovedajúcim spôsobom upraviť dostupnosť, rozsah alebo podmienky našich produktov alebo služieb, alebo 


(b) odmietnuť poskytnúť Vám naše produkty alebo služby, pokiaľ zhodnotíme, že takýto súhlas je k poskytnutí produktu alebo služby za daných podmienok nutný. 


V prípade, že si prajete odvolať svoj súhlas zo spracovaním osobných údajov, obráťte sa prosím písomne na e-mailovú adresu osobne-udaje@istyle.sk prostredníctvom e-mailovej adresy u nás registrovanej.

2.9. Zdroje osobných údajov

Osobné údaje klientov získavame hlavne:

(a) od samotných klientov, a to priamo, napr. pri uzatváraní zmlúv týkajúcich sa poskytovaných produktov alebo služieb, alebo nepriamo, napr. pri využívaní samotných produktov alebo služieb klientov alebo v rámci sprístupňovania informácií o produktoch a službách klientom napr. prostredníctvom webových stránok spoločnosti a pod. 


(b) z verejne dostupných zdrojov (verejné registre, evidencie alebo zoznamy)

(c) od potenciálnych záujemcov o služby našej spoločnosti v rámci marketingových akcií a kampaní

(d) z vlastnej činnosti, a to spracovávaním a vyhodnocovaním ostatných osobných údajov klientov. 


2.10. Vaše právo žiadať o prístup k osobným údajom a ochrana práv klientov

Pokiaľ nás požiadate o informácie týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, poskytneme Vám bez zbytočného odkladu všetky informácie o tom, aké údaje o Vás spracovávame. Za poskytnutie takejto informácie máme právo požadovať primeranú úhradu nákladov vynaložených na poskytnutie tejto informácie.
Pokiaľ zistíte alebo sa domnievate, že naša spoločnosť alebo tretia osoba, ktorá sa podieľa na spracovaní údajov, robí spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného života alebo v rozpore zo zákonom, najmä keď sú Vaše osobné údaje nepresné, môžete:

(a) od našej spoločnosti alebo tretích osôb, ktoré sa podieľajú na spracovaní údajov, požadovať vysvetlenie

(b) požadovať, aby bol odstránený závadný stav, môžete požadovať zabezpečenie opravy alebo doplnenie osobných údajov; v prípade potreby bude zabezpečené dočasné blokovanie alebo likvidácia týchto údajov. 
 Pokiaľ Vašu žiadosť posúdime ako opodstatnenú, naša spoločnosť alebo tretia osoba, ktorá sa podieľa na spracovaní údajov, bezodkladne a bezplatne závadný stav odstráni. Ako klient máte nárok sa vždy obrátiť na úrad pre ochranu osobných údajov.


3. iStyle s.r.o. ako spracovateľ osobných údajov


V určitých prípadoch nakladá naša spoločnosť s osobnými údajmi klientov tiež z poverenia inej osoby (iného správcu). Ide napríklad o spoluprácu s inými spoločnosťami nadnárodných korporácií, poskytovateľov poistenia, spotrebiteľských úverov, sprostredkovania produktov alebo služieb tretích subjektov alebo spoluprácu s tretími subjektami na vernostných programoch. Pre bližšie informácie je vždy nutné kontaktovať konkrétneho správcu osobných údajov, ak nie je poskytnutím informácií v konkrétnom prípade poverená naša spoločnosť.


4. Elektronické komunikačné prostriedky a mobilné aplikácie


Naša spoločnosť v rámci starostlivosti o klientov rozvíja technológie tak, aby ste pre využívanie našich produktov a služieb mohli využívať moderné elektronické komunikačné prostriedky a mobilné aplikácie. Ide hlavne o služby spojené s využívaním internetu, s využívaním sociálnych sietí a rôznych mobilných aplikácií.

Sociálne siete. Môžete nás tiež osloviť prostredníctvom rôznych sociálnych sietí. Tieto komunikačné kanály používame hlavne ako marketingové nástroje, aktuálne cez nich nedochádza k poskytovaniu našich produktov a služieb.

Cookies. Pri poskytovaní našich produktov a služieb využívame tiež cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na počítač užívateľa pri prvom načítaní webovej stránky. Vďaka týmto súborom môžeme ľahšie identifikovať spôsob, akým návštevníci s obsahom našich webových stránok pracujú. To nám pomáha komunikovať otvorenejšie s návštevníkmi našich webových stránok, prípadne efektívnejšie zacieliť náš marketing. Bližšie informácie o cookies nájdete na našich webových stránkach.


5. Zásady


Tieto zásady sú platné a účinné ku dňu 23.5.2018. Znenie zásad je uverejnené na webových stránkach našej spoločnosti.

Príloha č. 1 – Rozsah spracovávaných osobných údajov

Identifikačne údaje – zahŕňajú údaje, ktorými sú predovšetkým meno, priezvisko, adresa, trvalého bydliska, typ, číslo a platnosť preukazu totožnosti; u klienta fyzickej osoby – podnikateľa tiež IČO a DIČ. Ďalšími možnými identifikačnými údajmi sú napríklad údaj o IP adrese užívaného počítača a súbory špecifických autentizačných údajov, na ktorých použití sa dohodneme. 


Kontaktné údaje – meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa alebo iné obdobné kontaktné údaje. Ďalšími možnými identifikačnými údajmi sú napríklad údaj o IP adrese užívaného počítača a súbory špecifických autentizačných údajov, na ktorých použití sa dohodneme. 


Údaje dôležité k rozhodnutiu o uzavretí zmluvy – jedná sa o údaje nutné predovšetkým k posúdeniu rizikovosti z pohľadu prevencie a legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, ďalej potom údaje zisťované pre posúdenie úverového rizika obchodu.

Medzi tieto údaje sa v závislosti na typu uzatváranej zmluvy radia: sociodemografické údaje - napríklad vek, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie, počet osôb v domácnosti, typ spôsobu zaistenia príjmu, charakter pracovného pomeru

V prípade, že zoberiete podanú žiadosť o poskytnutí produktu alebo služby späť, spracujeme okrem údajov Vami poskytnutých do doby spať vzatia aj dátum spať vzatia žiadosti.

Údaje vznikajúce plnením záväzkov zo zmlúv - v závislosti na povahe poskytovaného produktu alebo služby spracovávame údaje týkajúce sa poskytovaného produktu alebo služby. V tejto kategórii dochádza k spracovaniu osobných údajov, akými sú napríklad doba trvania zmluvy, doba platnosti záruky, sériové číslo zariadenia.

Osobné údaje získané v súvislosti s poskytovaním našich produktov alebo služieb - jedná sa o osobné údaje získané pri našej vzájomnej interakcii. Ide hlavne o: 


(i) údaje, ktoré slúžia k zaisteniu bezpečnosti komunikácie, 

(ii) záznamy Vami preferovaného jazyka pre komunikáciu, o prejavenom záujme o produkt, službu alebo o Vašich špecifických požiadavkách, o ktorých ste nás informovali. 


Osobné údaje vzniknuté našou činnosťou - ide najme o nami pridelené čísla klienta/produktu, dáta vytvorené vyhodnotením Vášho transakčného chovania alebo údajov poskytnutých z Vašej strany (napríklad pre zistenie, či boli naplnené podmienky pre uplatnenie zľavy z poplatku), vyhodnotenie podanej žiadosti o produkt, službu alebo vyhodnotenie potrebné pre naše rozhodnutie, či Vám produkt alebo službu ponúkneme alebo nie.